Mu.lv
Skip

Ziņas

SUPER QUEST FROM GM

Task 1:Take a screenshot with 2 GMs next to Devias Christmas tree. (Rules: GMs must say: "MU.LV") (5 points) ( You can earn extra 1 point , if you are using 3D Camera!)

Task 2: You have to make MU LV Letters using only "Heat of Love" (5 points) ( Extra 1 point if your warehouse contains only Heart of Love, no other items) (Minimum 30 'Heart of Love ' must be used!)

Task 3: You must go to "Devils Square event" with a "Full party" and take a 'Screenshot' . Everyone has to say: "MU.LV" (5 points for the task ,  +1 if there is a Gold Party - [5 different classes] ) ( You can earn extra 1 point , if you are using 3D Camera!)

Task 4: You must Find 'Cursed Santa' and take a ScreenShot saying: "MU.LV", (This task will be accepted only if 'Santa' is in Devias) (5 points)( You can earn extra 1 point , if you are using 3D Camera!)

Task 5: Creative work. You need to create a drawing, poem, fairy tale or story that is related to the Christmas theme, including the server name, game elements. (The maximum number of points for a task is 10. The number of points is determined by the 'GM team' by joint voting.) So: The maximum number of points for completing tasks is: 36

The winners are determined by the highest number of points.

Top 3 winners will receive :

1st - 25kwz + Consolation prize
2nd - 20kwz + Consolation prize
3rd - 15kwz + Consolation prize
And all others who have reached the 25-point limit will receive a consolation prize of 1.5k WcP and 1.5WC

Send all the screenshots and artwork to the e-mail - [email protected]

 

 

 

1. Uzdevums - Uztaisīt screenshot kopā‚ ar 2 GM pie Devias ziemassvētku egles . ( Noteikumi : GM jāsaka "MU.LV" )  (5 punkti par uzdevumu +1 ja izmantota 3D kamera)

2. Uzdevums Iekš‚ "warehouse" jāsaliek MU LV Burti , izmantojot tikai "Heat of Love" ( 5 punkti par uzdevumu, +1 ja warehouse ir tikai Hear of Love items, nekas cits) 
( Jaizmanto minimums 30 'Heat of Love '!)

3. Uzdevums Jāatrodas  "Devils squere event" , ar "Full party" no dažādu klašu personāžiem. Visiem jāsaka  "MU.LV" ( 5 punkti par uzdevumu +1 ja ir Gold Party - 5 dazadas klases +1 ja izmanto 3D kameru)

4. Uzdevums Jāatrod Cursed Santa un jāuztaisa ScreenShot sakot "MU.LV", ( Tiks akceptēts ja atrodas tikai Devias . (5 punkti par uzdevumu +1 ja izmanto 3D kameru)

5. Uzdevums Pēdējais uzdevums , Radošais darbs! 
Jāizveido zīmējums , dzejolis, pasaka vai stāsts, kurs ir saistīts ar Ziemassvētku tematiku , iekļaujot servera nosaukumu , spēles elementus . ( maksimālais punktu skaits uzdevumam - 10 . Punktu skaitu nosaka GM komanda kopīgi balsojot. )

Tātad: Maksimālais punktu skaits izpildot uzdevumus ir 30 + 6 Papildus punkti. 

Uzvarētāji tiek noteikti ar lielāko punktu skaitu

 
Top 3 iegūst balvu: 

1st - 25kwz + Mierinājuma balva
2nd - 20kwz + Mierinājuma balva
3rd - 15kwz + Mierinājuma balva
un visi parejie par centību kas sasnieguši 25 punktu robežu saņems mierinājuma balvu kas sastāv no 1,5k WcP un 1,5kWC.

Screenshots un radošo darbu sūtīt uz e-mail - [email protected]

 

 

 

1 Задание. Сделать скриншот с 2 GM рядом с ёлкой в Devias. GM должны сказать в чат "MU.LV".( 5 очков, +1 очко если используется 3D камера )

2 Задание. Выложить буквы MU LV в банке используя только "Heart of Love" ( 5 очков, +1 очко если в банке находятся только "Heart of Love" и больше никаких других предметов ) Необходимо использовать минимум 30 Heart of Love.

3 Задание. Вы должны посетить "Devils Square" состязание с полным парти и сделать скриншот. Все должны сказать "MU.LV" ( 5 очков, +1 очко если у вас золотое парти, все персонажи в парти разных классов, +1 очко если используется 3D камера )

4 Задание. Вы должны найти "Cursed Santa", сказать "MU.LV" и сделать скриншот. Задание считается выполненным если "Cursed Santa" найден в Devias. ( 5 очков, +1 очко если используется 3D камера )

5 Задание. Творческая работа. Вы должны сделать рисунок, сочинить стих или сказку которые будут связаны с Новогодней тематикой. Вы должны использовать название сервера, элементы игры. ( 10 очков. GM команда будет решать используя совместное голосование. 

Максимальное количество пунктов за выполнение всех заданий 36. 

ТОП 3 получат такие призы:

1ый - 25kwz + утешительный приз
2ой - 20kwz + утешительный приз
3ий - 15kwz + утешительный приз
Все остальные кто соберёт 25 пунктов получат утешительный приз в размере 1.5k WcP и 1.5k WC

Присылайте скриншоты и творческую работу на е-почту - [email protected]

 A password will be emailed to you.
Patlaban ir tikai viens serveris.
Uzgaidi...